Bouwplaatsen beter coördineren en Brusselse handelaars vergoeden

Bouwplaatsen beter coördineren en Brusselse handelaars vergoeden

In 2017 waren er bijna 120.000 bouwplaatsen in de openbare ruimte in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Om de coördinatie ervan te verbeteren en de eruit voortvloeiende hinder te beperken, wordt er op 12 maart 2018 een ontwerpordonnantie voorgelegd aan het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.

Heel lage vergoedingen, een zware en inefficiënte procedure en te strikte toepassingsvoorwaarden leidden immers tot algemene ontevredenheid. Het van de federale overheid overgenomen vergoedingssysteem voor openbare werken was niet aangepast aan de Brusselse context. “Het was nodig een snelle, flexibele en pragmatische oplossing te vinden, die ook toeliet de uitvoering van grootschalige stedelijke projecten te vergemakkelijken. Daarbij moest er beter gedaan worden dan voorheen”, verklaart Brussels minister van Economie Didier Gosuin.

De Brusselse economie mag niet langer louter een ‘aanpassingsvariabele’ zijn wanneer er werken gebeuren in het Gewest. Dankzij de nieuwe ordonnantie ‘bouwplaatsen’ beantwoordt het huidige systeem aan de reële behoeften van handelaars en ondernemingen.

Een voordeliger vergoedingssysteem

Het vergoedingsmechanisme is er niet voor alle handelszaken of bouwplaatsen, maar enkel voor ‘kleine’ handelszaken (handelszaken met minder dan tien VTE's) waarvan de bereikbaarheid ernstig wordt aangetast door de uitvoering van werken. Het doel van die keuze is om voornamelijk handelszaken te ondersteunen waarvan de omvang laat veronderstellen dat ze kwetsbaarder zijn, en waarvan de activiteit meer geneigd is om in moeilijkheden te raken door werken.

Het systeem zelf zal eenvoudig zijn: de schadevergoedingen zullen forfaitair zijn en bijna automatisch worden toegekend. Ze zullen van toepassing zijn op het volledige grondgebied van het Gewest, met inbegrip van gemeentelijke wegen, voor alle werken die hinder veroorzaken, ongeacht wie de bouwheer is. Het zal gaan om € 2.000 voor handelszaken met minder dan twee VTE’s, € 2.350 voor handelszaken met twee tot vier VTE’s en tot € 2.700 voor handelszaken die vijf tot negen VTE’s tewerkstellen. Deze forfaitaire bedragen zouden elke zes maanden kunnen worden uitbetaald, net zolang als de werken duren.

“Dat wil zeggen dat de we handelaars altijd bijstaan, ongeacht wie er aan de oorsprong ligt van de hinder: een gemeente, Brussel Mobiliteit, Beliris, enz. Met dit wetgevingsontwerp willen we de waarden van de rechtsstaat uitdragen dankzij duidelijke, precieze criteria en een perspectief voor de economische actoren, die hen toelaten deze moeilijke periodes te overbruggen, terwijl de bouwheren investeren in de openbare ruimte”, verduidelijkt Didier Gosuin.

Andere geplande maatregelen

  • Een vijfjaarlijkse planning voor de grote actoren inzake openbare werken over een periode van vijf jaar. De doelstelling is om het mogelijk te maken grote werken beter te plannen en te coördineren door het creëren van synergie.
  • Hypercoördinatie, voor bouwplaatsen met een erg grote impact, voorziet er concreet in om een gebied in te richten rond de interventiezone, waarin geen enkele andere bouwplaats mag worden toegelaten zonder planning en coördinatie met de hoofdbouwplaats.
  • De uitbreiding van de uurregelingen voor bouwplaatsen zal voortaan gereglementeerd worden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, om de mobiliteitshinder te beperken.

Met deze nieuwe ordonnantie wil de Brusselse Hoofdstedelijke Regering veel verder gaan dan de twee andere gewesten door een volledig gamma aan steun aan de handelszaken voor te stellen, dat in verhouding staat tot de dagelijkse realiteit en de impact van de bouwplaatsen. Dat moet het mogelijk maken handelaars aanzienlijk hogere schadevergoedingen toe te kennen dan momenteel het geval is en vooral de manier waarop bouwplaatsen in onze handelswijken georganiseerd en gepland worden te verbeteren. De inwerkingtreding van deze regeling staat gepland voor het najaar van 2018.