Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

 

Door het gebruik van de website didiergosuin.brussels verwerft de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht op de inhoud van de website. Onder inhoud van de website wordt verstaan: de teksten, foto’s, video’s, al dan niet bewegende beelden, gegevens, logo’s, merken en andere elementen waaruit de website is samengesteld. Door het bezoeken van de website verklaart de gebruiker zich akkoord met het feit dat hem enkel een gebruik wordt toegestaan voor raadplegingsdoeleinden. Elk ander gebruik is onderworpen aan een uitdrukkelijke voorafgaande toelating.

Elk onrechtmatig gebruik van (een deel van) de website kan aanleiding geven tot een vervolging overeenkomstig de van kracht zijnde wetten.

De gegevens die wij van u ontvangen worden opgenomen in de beheerbestanden van de website en worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te beantwoorden. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, heeft u het recht om de betrokken gegevens te raadplegen en, indien nodig, te laten verbeteren of verwijderen. Hiertoe kunt u  met ons contact opnemen.