Engagement voor Brussel

Engagement voor Brussel

Brussel en zijn inwoners hebben een toekomst.

Om die toekomst met beide handen te grijpen, moeten we echter verarming bestrijden, de inkomsten van de middenklasse bestendigen en de economische activiteit uitbouwen. Dat is de maatschappelijke uitdaging in Brussel.

Werkloosheid is een echte gesel. Ze is fnuikend en vernietigend. Iedereen vraagt zich af wat hij aan moet met dit dreigende monster. In Brussel was de werkloosheid een katalysator voor de verarming. Is dit een noodlottigheid? Neen. Zijn er pasklare oplossingen? Ook niet. We moeten enkel blijk geven van politieke wil, vastberadenheid en verbeelding om op de lange termijn samenhangende en performante actie te kunnen ondernemen.

Om te voorkomen dat mensen afglijden in armoede, zijn beroepskwalificaties en toegang tot tewerkstelling onontbeerlijk. Via het beleid dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voert, is het de bedoeling aanzienlijk te investeren in de strijd tegen discriminatie bij aanwerving en begeleiding van werkzoekenden. Dit moet gepaard gaan met het meer betrekken van de arbeidswereld, het onderwijs en de beroepsopleidingssector.

Er werd al een reeks maatregelen ingevoerd. Die maatregelen hadden een vermindering van de werkloosheidsgraad (meer bepaald voor jongeren) tot gevolg, en bijgevolg een verhoging van de werkgelegenheidsgraad bij Brusselaars. Sinds het begin van de legislatuur verlieten 11.000 personen de werkloosheid (waaronder meer dan 2.100 jonge werkzoekenden). Dat is bemoedigend, maar we moeten nog beter doen. De kwaliteit uitbreiden is noodzakelijk om duizenden werkzoekenden terug aan het werk te helpen: er werden duizenden miljoenen euro geïnvesteerd in de jongerengarantie en 216 miljoen euro aan tewerkstellingssteunmaatregelen werd opnieuw afgesteld op Brusselaars.

De uitbouw van het Brusselse sociaaleconomische weefsel impliceert overigens dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ‘kmo-vriendelijk’ moet worden gemaakt. Dat is de ambitieuze opdracht van de Small Business Act, die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in juli 2016 goedkeurde. Die vormt ook de absoluut noodzakelijke invoering van een strategie ter ondersteuning van de Brusselse economie via de hervorming van de economische expansiesteun en via sectorale strategieën voor groeisectoren. En de integratie van het potentieel van de digitale economie, via kmo's. Voorts vormt die een ondersteuning van de nodige overgang naar een logica van kringloopeconomie, zodat de Brusselse economie zich kan bestendigen op het vlak van duurzame modellen. 

Mijn politieke overtuigingen kunt u terugvinden op http://defi.eu/.